A Kováts Mihály Tagiskoláról

A karcagi “Kováts Mihály” Általános Iskola története a karcagi leányoktatás történetével kezdődik, hiszen az államosítás és a koeducatió bevezetése utáni időszakban is a karcagiak a “leányiskola” néven emlegetik ezt az iskolát.

A fellelhető irattári anyagok alapján bizonyítható, hogy a XVIII. sz. elejétől volt leánytanító városunkban. 1745-ben Papp Dániel nevű lánytanítót találhatjuk feljegyezve az “öregkönyvben”.

A lányok oktatása kezdetben a fiúiskola (Kálvin u. 2 sz.) helyén álló épületben történt, majd 1835-től Papp László lánytanító egy még ma is meglévő külön épületben 54 évig oktatta tanítványait. (Kálvin u.- Kisújszállási út sarkán lévő rozzant épület)

A leánytanulók nagy számát jelzi, hogy a Kálvin u. 5. sz. alatt megépülő új iskola átadásáig (1885-ig) annak telkén lévő régi épületben is folyt tanítás.

A polgári iskola is sok viszontagságon esett át létrehozásától -1901-től- a később bekövetkező államosításig. Iskola céljára készült épülete nem lévén többször költöztek a városban.

Először a mai posta helyén álló magánházat vásárolták meg a polgári iskola részére, ahonnan 29 év után kiköltöztek. Ideiglenesen tanultak a városházán, a háborús időszakban a legkülönbözőbb helyeken, pl.: kultúrpalota, takarékpénztár, Úri kaszinó, más iskolák épületeiben.

Állandó helyet a polgári iskola létesítésére megvásárolt telek végében kaptak, egy iskola céljára átalakított épületben. 1947 szeptemberében adták át az iskolaépületet (a mai Kálvin u. 9. sz. alatti épület) a Kováts Mihály Általános Iskola központi iskoláját.

A polgári iskola azonban az 1947/48- as tanévben befejezi működését, 1948-ban létrejön a mai iskolánk közvetlen elődje: az Állami Általános Leányiskola.

Az iskola igazgatója: Szőke Kálmánné (Horváth Gizella) aki 1932-től a polgári iskolát is irányította. 1950 augusztus 16-tól Kulcsár Pál lett az új igazgató, aki 35 éven át vezette az intézményt, nyugdíjba vonulásáig. 1985-től Petri Lajosné vette át az intézmény irányítását. Öt éves megbízatása lejártával nem pályázott újra az igazgatói tisztségre. 1990-től Kenyeresné Dede Erzsébet az iskola igazgatója.

Iskolánk jelenleg két épületben működik. Alsó tagozatunk a Kálvin u.5. sz. alatt 8 tanteremben nyert elhelyezést. A Kálvin u. 5. sz. alatti “kisiskola” néven emlegetett épületet eredetileg a református leányiskola részére építették 1895-ben.

A szép sarki épület a városközpontban ma is jól szolgálja az oktatás céljait. Legfiatalabb épületünk a Kálvin u. 9. sz. alatti, a polgári leányiskola részére 1947-ben átadott épület, melyben 1948. júniusi államosítás óta működik iskolánk. A tornatermet 1949-ben építették hozzá, melynek külső falához ma szükség tantermeknek nevezhető technika lány-fiú műhelyt építettek.

1962-ben a leány osztályok megbontásával, a koedukáció bevezetésével a leányiskola jelleg megszűnt, az iskola neve: Állami Általános Iskola, Karcag, Kálvin u. 9. sz. változott.

Az 1954/55-ös tanévtől -az anyák munkába állásával párhuzamosan- egyre növekvő létszámmal indultak be a napközis csoportok. Az évek során több olyan változáson esett át az intézmény, amely mai arculatában már nem jelenik meg.

1959/60-as tanévben indították a “Továbbképző Iskolát” tanköteles korú tanulóknak. 1951/52-es tanévben iskolánk a gyógypedagógiai osztályok működését is megkapta. Ez a feladat 1962-ben szűnt meg, amikor a városban önálló intézményt hoztak létra erre a célra. 1977-ben összevonták az iskolát az Általános Iskolai Diákotthonnal, így a tanya világából körzetileg iskolánkba kerültek a gyerekek. Az elmúlt években jelentősen csökkent a tanyasi gyerekek száma, ezért a kollégiumot 1996-ban átadtuk a Gábor Áron Gimnáziumnak. 1969/70 tanévtől bevezetésre került a matematika tagozatos, 1981/82-es tanévtől a testnevelés tagozatos oktatás.

1969- ben készült el a fizika- kémia előadóterem,

1974-ben a biológia, 1975-ben a rajz, földrajz terem, 1991-ben a számítástechnika, 1998-ban a nyelvi labor.

A szakos ellátottság teljes.

24 tanterem, valamint műhelyek, a tornaterem és a sportcsarnok áll rendelkezésünkre a színvovalas oktató nevelő munkához. Írásvetítők, televíziók videolejátszók, DVD, számítógépek segítik a tanulást, továbbá a médiaismeret alapjainak elsajátításához rendelkezésre áll egy videokamera és egy digitális fényképézőgép. Szaktantermeink zöme az elmúlt néhány év alatt teljesen megújult, megfelel a XXI. század követelményeinek. Ilyenek az ének-zene, a fizika-kémia, a magyar-angol, a történelem, a rajz és médiaismeret, a számítástechnika szaktantermek. továbbá a nyelvi labor.

A tánc és dráma tanulásához, a színjátszók próbáihoz, szerepléseikhez, rendezvények megtartásához egy saját Házi Színpad áll rendelkezésünkre. Tanulóink országos, megyei, városi sikerei, továbbtanulási mutatói bizonyítják, hogy a tárgyi feltételek megléte, pedagógusaink szakmai felkészültségemeghozzák a kívánt eredményt.

Az iskolában folyó munka elképzelhetetlen lenne a Szülői Munkaközösség, az Iskolaszék hathatós támogatása, a Diákönkormányzat és az ifjúságvédelem működése nélkül. A 2005-ös Városi Pedagógiai Nap egyik bázisa intézményünk volt. (A nap sikeréről, a tanórák színvonalasságáról a helyi médiából mindenki értesülhetett.)

Ezt megelőzően, de utána is folyamatosan zajlott iskolaépületeink megújítása, szépítése. Ebben hathatós támogatást kaptunk a szülők közösségétől. Tantermeink új függönyöket kaptak, az udvarra virágládák kerültek, a pihenőpadokat lefestették.

A szülői Munkaközösség réven új fénymásolóval is gazdagodtunk. Iskolaszékünk városszerte figyelemre méltó és elismert munkát végez.

A Diákönkormányzat immár hagyományos rendezvényei színesítik az ifjúság életét szorgalmi időben, nyári táborok pedig közösségben töltött vakációi élményhez juttatják őket.

Az ifjúságvédelmi tevékenység egyik fő feladata a hátrányok enyhítése. Ezért kedvezményes étkeztetéssel, napközi biztosításával, ingyenes tankönyvellátással, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokkal segítünk rászoruló tanulóinknak.

Iskolánk fő profilja:

  • az emelt szintű matematika oktatás.

Ehhez járul még 1-4. osztályban:

  • a választható német nyelv és
  • a választható angol nyelv oktatás

Sportéletünk kimagasló, nem szűkölködünk csúcsteljesítményekben. A 2004/2005-ös tanévben országos döntőkben 56 sportolónk versenyzett. Ennél is fontosabb, hogy a tanulóifjúság 34 %-a rendszeresen sportol.

Nem maradhatnak említés nélkül a tanári kar hagyományteremtő törekvései. 1992-ben felvettük Kováts Mihály huszárezredes nevét. Minden évben rendezvénysorozattal emlékezünk a karcagi hős charlstoni halálára. Ennek része a Kováts Mihály Történelmi emlékverseny, amely mára térségivé szélesült.

“Betűvető” címmel városi anyanyelvi versenyt rendezünk minden tanévben. Iskolánk biológusai indították útjára és a mai napig ők szervezik a “Zádor és Ágota” Megyei Biológia Versenyt. Matematika szakosaink Molnár Anna volt kolléganőnk emlékének, magas szintű szakmai tudásának, gyermekközpontúságának adóztak, amikor az általuk évente szervezett versenyt Molnár Anna Városi Matematika Verseny néven illették.

A tanórákon és a versenylehetőségeken túl nyugodt szakköri munka is várja az érdeklődőket délutánonként. Várja továbbá őket könyvtárunk, melyet két kolleganőnk pályázatok révén folyamatosan bővít, fejleszt.

Választható szakköreink: tánc, kézműves, énekkar, német, angol, rajz, Kováts Kuckó (színjátszó).