A Kiskulcsosi Tagiskoláról

Az iskola arculata

Iskolánk kis, kertvárosi, 8 évfolyamos iskola, ahol oktató-nevelőmunkánk sokrétűsége, színvonala eredményeként a terület mondhatni “zárt közössége” pozitívan orientálódik intézményünk felé.

Az iskola épülete tágas és rendezett, alkalmas a feladatok ellátására.

Emelt szintű testnevelés, angol nyelv oktatása 4. osztálytól, modern természettudományi, rajz, informatika szaktantermek, sok kötetes könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.

Tanulóink eredményesen szerepelnek a városi, területi, megyei, országos versenyeken. Sporteredményeink kimagaslóak.

A nyolc évfolyamos képzés idején igyekszünk felkészíteni tanulóinkat az informatikai társadalom kihívásaira, bármilyen típusú középiskolai tanulmány folytatására.

Az iskolaépülethez kapcsolódó optimális kültéri sportolási lehetőségek, a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas kellemes környezet: nagy füves sportudvar (65 m x 65 m), salakos teniszpálya (20 m x 40 m), valamint játékrendszer várja a tanulóifjúságot és a kulturált szórakozásra, művelődésre, sportolásra vágyó felnőtteket.

Iskolánk nyitott, a mikrokörnyezettel napi kapcsolatban áll.

Személyi feltételek

Az egyes tantárgyak oktatásának személyi feltételei jók.

Az új oktatási feladatokat vállaló kollégák felkészülése folyamatos.

Nagy gondot fordítunk a szakmai színvonal folyamatos javítására, a tartalmi munka fejlesztésére.

Tantestületünk az iskolát egységes egésznek tekinti, melyben a tanárok, tanulók és szülők egyként fontosak.

Pedagógiai alapelvek – az iskola hitvallása

 Célok és feladatok – közvetítendő értékek

A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott követelmények teljesítése során kiemelt célunk:

  • a tanulók személyiségének fejlesztése,
  • egyéni képességek kibontakoztatása,
  • testileg, szellemileg, lelkileg, életmódjukat tekintve egészséges ifjak nevelése.

Fő feladataink

  • korszerű, továbbépíthető ismeretanyag elsajátíttatása,
  • általános emberi értékek közvetítése,
  • a felnövekvő generációk nevelése.

Pedagógiai munkánk során minden gyermeknek megadjuk a lehetőséget, hogy elérje teljesítőképességének maximumát, hogy jól érezze magát, de tanulja meg mindazt, amire szüksége lesz a továbbhaladáshoz, olyan középiskolássá váljon, aki hisz és bízik önmagában.

Arra törekszünk, hogy tanulóink legyenek képesek kialakítani reális önismeretet, rendelkezzenek megfelelő akaraterővel és önfegyelemmel. A feladatok során el kell jutni a kezdeményezés, döntési képesség, önállóság felé. Ki kell fejleszteni igényüket a tiszta környezet, egészséges életfeltételek iránt, nagy hangsúlyt tulajdonítva a mindennapos testedzésnek. Arra kell törekedni, hogy alakuljon ki tanulóinkban igényesség a szűkebb és tágabb környezet iránt, alakítsuk és fejlesszük érzékenységét, fogékonyságát az esztétikai minőségekre. Ennek érdekében folyamatosan alakítunk iskolánk külső, belső arculatán.

Az intézmény pedagógus közössége a szakmai munka színvonalának emelésére, továbbfejlesztett, új módon alkalmazott ismeretekkel való munkavégzésre, a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztésére törekszik.

A nevelő – oktató munkát az új kihívásoknak való megfelelés elérése érdekében végezzük, a szülők, a helyi társadalom igényeihez igazítjuk.

Profilunk az emelt szintű testnevelés.

A Karcagi Általános Iskolai Központ Minőségirányítási csoportot működtet. Közös Minőségirányítási Programot valósítunk meg és Tagiskolánként működtetjük.

Az iskola nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű tanulók nevelésére.

A képességzavarokkal rendelkező tanulók felzárkóztatására fejlesztőpedagógiai foglalkozásokat szervezünk.

A gyógytestnevelést helyben oldja meg az intézmény.

Lehetőséget biztosítunk az úszásoktatásra.

Sikeres együttműködés eredményeképpen a zene iránt érdeklődő tanulókat az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai oktatják.

A fakultatív hittanoktatás és konfirmációfelkészítés feltételei biztosítva vannak.

Énekkarunk az iskolai és városi rendezvények eredményes szereplői.

Rádiós szakkör is működik iskolánkban, országos és nemzetközi eredményeik vannak.

Az évente megrendezett nyári tábor pihenést, szórakozást nyújt, hazánk természeti, történeti értékeinek megismerését szolgálja. Ugyanezt a célt szolgálják az osztályfőnökök által szervezett osztálykirándulások is.

Télen lehetőséget biztosítunk sítáborban való részvételre Szlovákiában.

A Diákönkormányzat színvonalas szabadidős programokat szervez. Minden év áprilisában kerül megrendezésre a Kiskulcsosi Hét elnevezésű gazdag programsorozat.

A színvonalas szakmai munka, eszközfejlesztés, versenyeztetés területén kiemelkedő szerepe van a Kiskulcsosi Diáksport Egyesületnek.

Az intézményben kosárlabda, labdarúgás, duatlon, triatlon, kerékpár, lábtenisz, tenisz, atlétika sportágakban gazdag szabadidős és versenyfelkészítő foglalkozások vannak.

Eredményesen működik a Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány, melynek célja az iskola tárgyi – technikai felszereltségének javítása, fejlesztése.

Nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki az erdélyi Székelykeresztúr és a felvidéki Szepsi általános iskoláival.